Home Tarieven
Advocatenkantoor Kester - Tarieven

Honorarium
Het honorarium van mr. Kester wordt bepaald door het aantal uren dat hij aan de zaak heeft gewerkt, vermenigvuldigd met het geldende uurtarief.

Ook in 2019 hanteert het kantoor een uurtarief van € 160,-- te vermeerderen met 21% BTW. In voorkomende gevallen kan de hoogte van het uurtarief worden aangepast aan het belang van de zaak en/of de financiële draagkracht van de cliënt. De korting op het uurtarief kan daardoor oplopen tot 30%.

In eerste instantie ontvangt de cliënt een voorschotnota. Dit voorschot wordt verrekend met de (eerste) afrekening. Zolang de zaak in behandeling is, ontvangt de cliënt na afloop van elk kalenderkwartaal een tussentijdse declaratie, tenzij er nauwelijks kosten zijn gemaakt. Elke declaratie van honorarium gaat vergezeld van een verantwoording van de in de betreffende periode aan de zaak bestede tijd.

Bijkomende kosten
Genoemd tarief heeft alleen betrekking op het honorarium van mr. Kester. Daarnaast kunnen nog andere kosten die voor de behandeling van de zaak zijn gemaakt, zoals deurwaarderkosten, griffierechten, vertaalkosten en leges, aan de cliënt in rekening worden gebracht.

Toevoegingszaken

Minder draagkrachtigen kunnen voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komen. Of deze subsidie (toevoeging genoemd) wordt toegekend, hangt met name af van de hoogte van het inkomen en van het vermogen van de betrokkene.

In geval van een toevoeging geldt wel een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van de hoogte van het inkomen en de gezinssituatie van de betrokkene. De eigen bijdrage bedraagt in 2019 minimaal € 199,-- en kan oplopen tot € 835,-- (in scheidings- en daaraan verwante zaken € 345,-- resp. € 862,--). Bovendien kan het door de rechtsbijstand behaalde resultaat ertoe leiden dat de toevoeging aan het einde van de zaak met terugwerkende kracht wordt ingetrokken waardoor de rechtsbijstand alsnog voor eigen rekening komt.

Door het huidige systeem van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand is het voor ons kantoor helaas niet meer doenlijk om toevoegingszaken te behandelen. Minder draagkrachtigen die toch graag bij ons kantoor terecht willen, worden uitdrukkelijk uitgenodigd telefonisch contact met het kantoor op te nemen opdat zomogelijk een maatwerkoplossing kan worden gezocht.