Home Het kantoor
Advocatenkantoor Kester - Het kantoor

Advocatenkantoor Kester is een klein en daardoor laagdrempelig advocatenkantoor met korte communicatielijnen. Op het kantoor is slechts één advocaat werkzaam: mr. R.N.A.M. Kester.

Mr. Kester staat sinds zijn beëdiging in 1984 ingeschreven op het tableau van advocaten bij de Rechtbank in Den Haag. Behoudens een korte onderbreking van één jaar in Rijswijk (in 1988/89) houdt mr. Kester al steeds praktijk in Naaldwijk. Sinds 1988 is hij zelfstandig gevestigd.

Mr. Kester voert een algemene praktijk in het burgerlijk recht.
Zie voor verdere informatie onder: Rechtsgebieden.

 

De organisatie van het kantoor van mr. Kester voldoet aan de Kwaliteitsstandaard van de Nederlandse Orde van Advocaten. Ingevolge de Verordening op de advocatuur wordt over deze organisatie nog het volgende expliciet vermeld.

Mr. Kester treedt niet onder een gemeenschappelijke naam op en hij maakt geen deel uit van een samenwerkingsverband. De cliënt sluit de overeenkomst van opdracht dan ook met mr. Kester zelf af. Op deze overeenkomst is de kantoorklachtenregeling van mr. Kester van toepassing. Deze regeling wordt op eerste verzoek per mail toegezonden.

In geval van afwezigheid of ontstentenis van mr. Kester wordt zijn praktijk waargenomen door een externe advocaat die buiten het Westland is gevestigd.

Mr. Kester is individueel tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd. Voor in enig verzekeringsjaar bij de betreffende verzekeringsmaatschappij ingediende aanspraken wordt maximaal een bedrag gelijk aan tweemaal het verzekerd bedrag van € 500.000,-- vergoed.


Werkwijze: samenwerking
Allereerst vindt een intakegesprek plaats waarin het probleem in kaart wordt gebracht en de door de cliënt beoogde oplossing wordt vastgesteld. Ook de zakelijke voorwaarden waaronder mr. Kester de zaak in behandeling neemt, worden dan besproken en aansluitend schriftelijk vastgelegd.

In een vervolggesprek zal mr. Kester zijn visie op de zaak geven en tevens adviseren over de te bewandelen weg. Daarbij komen ook de kansen en risico’s die de cliënt loopt door bijvoorbeeld een gerechtelijke procedure aan te gaan, aan de orde.

Welke weg ook wordt gekozen, het streven is altijd gericht op een snel maar vooral goed resultaat dat voor de cliënt niet alleen werkbaar is maar waarmee hij ook later, terugkijkend op de zaak, nog goed kan leven. Constante betrokkenheid van de cliënt is daarvoor een absoluut vereiste. Deze wordt dan ook voortdurend geïnformeerd over de voortgang van de zaak en waar mogelijk gevraagd mee te werken en mee te denken.

Zonodig vindt in de loop van de zaak meer overleg met de cliënt plaats teneinde adequaat op nieuwe ontwikkelingen te kunnen inspelen en de zaak zo helder mogelijk te houden.